Ekteskap

Inngåelse

Ekteskapsloven inneholder en rekke vilkår for inngåelse av ekteskap. Før ekteskap kan inngås skal Folkeregistermyndigheten foreta en prøving av om de materielle ekteskapsvilkårene er oppfylt. Disse vilkårene omfatter blant annet krav til alder, rettslig handleevne, slektskap, krav om at tidligere ekteskap må være oppløst og lovlig opphold. Dernest stilles det formelle vilkår til selve vigselen. Personen som vier ektefellene må være en vigsler, og selve vigselen må gjennomføres etter reglene i ekteskapsloven. 

Ved brudd på de materielle vilkårene er ekteskapet likevel gyldig. Ekteskapet kan i stedet oppløses ved dom. Ved brudd på de formelle vilkårene anses ekteskapet for ikke å være inngått.

Oppløsning

Ekteskap kan oppløses på tre ulike måter; dødsfall, skilsmisse eller oppløsning etter el. § 24 første og annet ledd, som har samme virkninger som en skilsmisse.

Dersom den ene ektefellen dør, oppløses ekteskapet samtidig. Den gjenlevende ektefelle blir å betrakte som ugift.

Når et ekteskap oppløses mens begge ektefellene lever, taler en om skilsmisse. Etter ekteskapsloven er det fire veier til skilsmisse: Separasjon, samlivsbrudd, direkte skilsmisse på grunn av overgrep eller tvang, og direkte skilsmisse når den ene ektefellen har inngått nytt ekteskap i strid med lovens forbud mot bigami. 

Den normale veien til skilsmisse er gjennom en forutgående separasjon eller samlivsbrudd. Separasjon må kreves av den ene eller begge partene, men det er ikke nødvendig å begrunne kravet. En separasjonsbevilling innebærer for det første at separasjonstiden begynner å løpe, slik at parten(e) ett år senere kan kreve skilsmisse. Separasjonsbevillingen mister imidlertid sin virkning dersom ektefellene fortsetter eller gjenopptar samlivet, med unntak for overgangsperioder og kortvarige forsøk. For det andre gir en separasjon hver av ektefellene rett til å kreve deling av formuen. Praktisk sett inntrer alle rettsvirkninger i forbindelse med skilsmisse ved separasjonen, med unntak av retten til å inngå nytt ekteskap. Ekteskapet består derfor i separasjonstiden, og opphører først ved skilsmisse. Også et samlivsbrudd gir hver av ektefellene rett til å kreve skilsmisse, men da må samlivet være brutt i minst to år.

Virkningen av skilsmisse er at ekteskapet opphører. Partene får dermed adgang til å inngå nytt ekteskap.

Begrepsoversikt