Generasjonsskifte

Et generasjonsskifte innebærer en overføring av eierskap til neste generasjon. Generasjonsskifter er en prosess som består av mange og komplekse problemstillinger, i tillegg til mange familiære og følelsesmessige utfordringer. En slik overføring krever derfor langsiktig planlegging.

I mange tilfeller skjer overdragelser mens eieren ennå lever. Arvelaterens frie disposisjonsrett over egne eiendeler mens han lever innebærer at betydelige eiendeler overføres til neste generasjon uavhengig av pliktdelsreglene og øvrige deler av arvelovgivningen. Eieren må selv vurdere om han overhodet skal foreta seg noe i live, eller overlate det til lovgivningen, eventuelt testament eller arvepakt, å bestemme hvordan det skal gå med det han etterlater seg. Ved at testasjonsfriheten ved de større formuer er betydelig, særlig med tanke på at hver livsarving ikke har krav på mer enn 1 million kroner, har eieren ved testament gode muligheter til å treffe de disposisjoner han ønsker.

Dersom eieren ønsker å gjennomføre generasjonsskiftet mens han lever, må han ta i betraktning en rekke problemstillinger. Særlig viktig er skatte- og avgiftsproblemene, som betyr noe allerede når man skal velge mellom overføring ved dødsfallstidspunktet eller tidligere. Videre vil det ofte være en vanskelig og følelsesmessig situasjon i forholdet mellom livsarvingene. Ofte er hensynet til barna motivet for overføringen, og at målsettingen er likestilling mellom barna. I den tilknytning oppstår imidlertid ofte spørsmål om en av barna skal overta styringen, mens de øvrige barna kun får eierposisjoner. Dersom overføringen skal innebære et (betydelig) gavemoment, må det tas standpunkt til om gaven skal betraktes som forskudd på arv og således være gjenstand for avkortning ved arvelaterens død. Dersom arvelateren ikke har vesentlige midler ved siden av virksomheten, vil det imidlertid være lite hjelp i en senere avkortning. Skal likheten mellom livsarvingene bevares, må i tilfelle søsknene få et krav mot den som overtar virksomheten gratis eller til underpris. Samtidig vil dette svekke inntjeningsevnen til bedriften, og gjelden kan bli tung å bære.