Arveavgift

Som nevnt er utgangspunktet at all arv er avgiftspliktig. Unntak gjelder for arv fra avdøde til gjenlevende ektefeller og visse samboere. Med samboere som er likestillet med ektefeller forstår arveavgiftsloven personer som lever sammen og som enten har eller har hatt barn sammen, eller som tidligere har vært gift. To personer som bor og har bodd sammen i et ekteskapsliknende forhold i minst to år sammenhengende regnes som samboere. Også arv som tilgodeser mottakere med et allmennyttig formål er fritatt for arveavgift.

Arveavgift er en skatt som i utgangspunktet ilegges all arv. Gaver til en del typer mottakere, blant annet nærmeste arvinger etter loven eller til noe som er betenkt i testament, er avgiftspliktige. Hvilke gaveerverv som omfattes av avgiftsplikten, er nærmere regulert i arveavgiftsloven.

Formålet med arveavgift er tradisjonelt å sikre det økonomiske handlingsrommet for staten.